รายการ ยุติธรรมวิพากษ์ (EP 1)-เปิดตัวสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)โดยพ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร และ ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร

ยุติธรรมวิพากษ์” (EP 1)

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)
– เปิดตัวสถาบันฯ
– ปัญหาความล้าหลังของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยในชั้นสอบสวน
– แนวทางปฏิรูปฯ

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร และ ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร

Read More