นายกฯตั้ง’ภักดี โพธิศิริ’นั่งประธานกก.ตรวจสอบการเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นายกฯตั้ง’ภักดี โพธิศิริ’นั่งประธานกก.ตรวจสอบการเข้าเมืองผิดกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ลงนามใน คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019

โดยคำสั่งให้เหตุผลว่า การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ตรวจคัดกรอง บางครั้งมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ทำเป็นขบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง นายหน้าจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบขนส่งและบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องตั้งกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และติดตามการทำงานทั้งระบบ รวมถึงประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ปราบปราม นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และหาทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีกโดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนี้ ซึ่งทางการอยู่ระหว่างการผ่อนปรนแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานและอาจมีผู้ใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับกรรมการที่แต่งตั้ง ให้ นายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) เป็นประธาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการ ปปท. ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ได้รับมอบหมาย จเรตำรวจ ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย นายยอดฉัตร ตสาริกา เป็นกรรมการและเลขานุการ นายวรพล ชินเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ย.ป. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวกำหนดอำนาจด้วยว่า ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย, การเคลื่อนย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้โควิด-19 ระบาด, ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ต่อการนำผู้กระทำผิด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นายจ้าง นายหน้าจัดหางาน ผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลอื่นใดมาลงโทษ พร้อมกับเสนอมาตรการป้องกันหรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม

กรรมการปราบบ่อน

กรรมการปราบบ่อน

กรรมการปราบบ่อน