อมเบี้ยเลี้ยงโควิดวุ่น!จเรตำรวจตั้งกรรมการ10ชุดสอบข้อเท็จจริง

อมเบี้ยเลี้ยงโควิดวุ่น!จเรตำรวจตั้งกรรมการ10ชุดสอบข้อเท็จจริง

 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2563 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาทโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) ปฎิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งตร. ที่ 518/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีใจความว่า ด้วยมีข่าวปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหลายข้อความร้องเรียนว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด (COVID-19) แล้วข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินไม่เป็นไปตามจำนวนที่เบิกหรือไม่ได้รับเงินจากที่มีการเบิกจ่ายจริงหรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเบิกเงินแล้วนำไปคืนเป็นการกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบหรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น เป็นด้วยความรวดเร็ว ละเอียดรอบคอบครบถ้วน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 1-10 ดังนี้

 (1.)คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยข้าราชการตำรวจดังนี้

1.พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ8) เป็นประธานกรรมการ

2.พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจ (สบ8) เป็นกรรมการ

3.พล.ต.ต.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองจเรตำรวจ (สบ7) เป็นกรรมการ

4.พล.ต.ต.สิทธิ์พันธ์ พวงพิกุล รองจเรตำรวจ (สบ7) เป็นกรรมการ

5.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รองจเรตำรวจ (สบ7) เป็นกรรมการ

6.พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองจเรตำรวจ (สบ7) เป็นกรรมการ

7.พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ ผบก.กองตรวจราชการ2 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

8.พล.ต.ต.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ ผบก.กองตรวจราชการ3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

9.พล.ต.ต.นฤชา สุวรรณลาภา ผบก.กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

10.พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผบก.กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

11.พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

12.พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผบก.กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

13.พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ขนาดนิด รองผบก.กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

14.พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ ผู้ช่วยเลขานุการ

15.พ.ต.ท.ระลึก อินทรัศมี รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ9 สำนักงานจเรตำรวจ

16.พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เจียมศิริ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ ผู้ช่วยเลขานุการ

(2.)ให้มีชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 1-10 ดังนี้

          2.1 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 1

1.พล.ต.ต.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองจเรตำรวจ (สบ7) กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.โอฬาร เอี่ยมประภาส รองผบก.กองตรวจราชการ1 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.อภิชา ถาวรศิริ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ1 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.นภัสภรณ์ วงศ์ษา รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ1 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.เกริกไกร วีระเชาวภาส สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ1 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.2ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 2

1.พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ ผบก.กองตรวจราชการ2 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.สันติ ประยูรรัตน์ รองผบก.กองตรวจราชการ2 สำนักงานจเรตำรวจ

3.พ.ต.อ.ชัยพร ออฟูวงศ์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ2 เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานจเรตำรวจ

4.พ.ต.ท.สุรพัศน์ ศรีทองจ้อย รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ2 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.วรพล ทิพยโสธร สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ2 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.3 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 3

1.พล.ต.ต.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ ผบก.กองตรวจราชการ3 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.ฐิติณัฏฐ์ สิทธิชัย รองผบก.กองตรวจราชการ3สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.รณชัย เมฆชัย ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.ชาญชัย ตาลสุกเรือง รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.ธนะรัชต์ มินาคูณ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.4 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 4

1.พล.ต.ต.สิทธิ์พันธ์ พวงพิกุล รองจเรตำรวจ (สบ7) กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พล.ต.ต.รุ่งเกียรติ สนแจ้ง ผบก.กองตรวจราชการ4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.ท.ธรรมนิตย์ บุญเพ็ญ รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.บดินฑณุ์อาชว์ อารยะพงษธร รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.พัชระ รัตนะประเสริฐ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.5 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 5

1.พล.ต.ต.นฤชา สุวรรณลาภา ผบก.กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.เจนณรงค์ สมเสถียร รองผบก.กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร รองผบก.กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.อ.หญิง ธันยนันท์ ธนโชตเกษมสิทธิ์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.อ.สุขุม ทองนุช ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.6 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 6

1.พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผบก.กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รองผบก.กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.อัครเดช มนตรีกุล ณ อยุธยา ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.อัศวิน จิตรสวัสดิ์ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.กฤษณพร พืชผล สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

  2.7 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 7

1.พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.สมยศ ศรีเรือง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.ท.ทิณภัทร พรมมินทร์ รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.ว่าที่ พ.ต.ต.อังกูร วรสาร สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.ร.ต.อ.ไพศาล เวียงอินทร์ รองสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.8 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 8

1.พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผบก.กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รองผบก.กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.ท.นพดล ดวงมาตย์พล รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เจียมศิริ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.ร.ต.อ.ศุภวิชญ์ ทองชุม รองสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.9 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 9

1.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รองจเรตำรวจ (สบ7) กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.นาวิน เส็งสมวงศ์ รองผบก.กองตรวจราชการ9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.รชฎ วิจารณ์กรณ์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.ว่าที่ พ.ต.อ.กนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ท.บุญเฉลิม ศรีโตกลิ่น รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ1 กองตรวจราชการ9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

2.10 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 10

1.พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองจเรตำรวจ (สบ7) กรรมการ/หัวหน้าชุด

2.พ.ต.อ.พัฒนะ บูรณะกลัศ รองผบก.กองตรวจราชการ10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

3.พ.ต.อ.สมศักดิ์ บุญถม ผกก.ฝ่ายอำนวยการ กองตรวจราชการ10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

4.พ.ต.ท.รัศมี หาญใจ รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

5.พ.ต.ต.เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2 กองตรวจราชการ10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ 1-10 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว