แค่ยกเลิกด่านลอย!โฆษกตร.แจงด่านมั่นคง-ยาเสพติดยังคงอยู่

แค่ยกเลิกด่านลอย!โฆษกตร.แจงด่านมั่นคง-ยาเสพติดยังคงอยู่

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวชี้แจงถึงประเด็นการตั้งด่านตรวจตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ว่า ด่านตรวจที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และมีการกำหนดเวลาชัดเจน เช่น ด่านความมั่นคง ด่านป้องกันยาเสพติด หรือการตั้งจุดสกัดหลังเกิดเหตุยังคงดำเนินการตามปกติ

 

“แต่ในส่วนของจุดสกัดจุดสกัดที่มีการร้องเรียนในลักษณะของด่านลอย หรือ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยไม่ได้ขออนุญาต พล.ต.อ.สุวัฒน์ สั่งการให้ทุกกองบัญชาการ ยกเลิกพฤติกรรมดังกล่าว และจะมีการออกระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่”พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าว

 

ก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีวิทยุราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึงตำรวจทุกหน่วยเพื่อทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้ยกเลิก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้ 1.ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทุกประเภท แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงด่านตรวจถาวร ที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

2.กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ต้องตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามยุทธวิธี เช่น การก้าวสกัดจับ การปิดล้อมจับกุมคนร้ายตามแผนเผชิญเหตุ การป้องกันรักษาพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนภารกิจใดภารกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็ให้สามารถตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ได้เท่าที่จำเป็นแก่กรณี เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมของทางราชการ งานมหรสพ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม และกำกับดูแล ทั้งนี้ ให้ยกเลิกการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทันที

 

3.ให้กำหนดมาตรการและแผนการจัดสายตรวจหรือกำลังอื่น ๆ ในการป้องกันอาชญากรรมที่เหมาะสมทดแทนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามข้อ 1 เช่น การจัดรถสายตรวจประจำจุด การปรากฏกายแสดงกำลัง การจัดสายตรวจสัมพันธ์ หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันเหตุ ลดโอกาสการกระทำผิดของคนร้ายและให้บริการประชาชน 4.ให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในสายงานป้องกันปราบปราม และความมั่นคง รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้จเรตำรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติแล้วรายงานผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563