งามหน้า!ปี62ตร.แพ้คดีละเมิดทางแพ่ง-ปกครอง19คดีต้องชดใช้ค่าเสียหาย63.2 ล้าน เหตุจากการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ -เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย

งามหน้า!ปี62ตร.แพ้คดีละเมิดทางแพ่ง-ปกครอง19คดีต้องชดใช้ค่าเสียหาย63.2 ล้าน เหตุจากการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ -เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) ได้มีหนังสือที่ 0011/17 ถึง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องสำนวนคดีที่ ตร. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 มีเจตนารมณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติในหน้าที่เฉพาะกรณีกระทำละเมิดด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย และแบ่งแยกความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แตะละคนให้ชัดเจนและมิให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับนั้น

 

จากการตรวจสอบข้อมูลสำนวนคดีแพ่งและสำนวนคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ตร. พบว่าคดีที่บุคคลภายนอกฟ้อง ตร. ทั้งแพ่งและคดีปกครอง ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด พิพากษาให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกในปี 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คดี คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,219,124.49 บาท โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่และในบางสำนวนคดีมีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดละเมิดต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย บางสำนวนคดีผู้กระทำละเมิดต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษาส่งผลให้ต้องถูกไล่ออกจากราชการและยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ทางราชการ โดยแบ่งเป็น1.การกระทำละเมิดทางแพ่ง ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ในปี 2562 จำนวน 14 คดี รวมเป็นเงิน 29,526,967.49 บาท และ2.กรณีการกระทำละเมิดทางปกครองที่มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งทางปกครอง หรือการออกกฎ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ ตร. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ในปี 2562 จำนวน 5 คดี รวมเป็นเงิน 33,692,157 บาท

 

ทั้งนี้ กมค.ได้แจ้งรายละเอียดและพฤติการณ์กระทำของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนวนคดีมาเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้ตระหนักถึงการกระทำที่ถูกต้องขณะปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่ถูกดำเนินคดีอาญาและวินัย รวมถึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่ทางราชการ

 

สำหรับคดีที่ ตร. ถูกฟ้องละเมิดทางปกครองและแพ้คดี จำนวน 5 คดี อาทิ คดีเมื่อปี 2552 บช.น. ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 33,269,397 บาท เหตุผลที่ต้องชดใช้ เนื่องจากเป็นการสลายการชุมนุมที่ดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ,คดีเมื่อปี 2555 รพ.ตำรวจ ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท เหตุที่ต้องชดใช้ กรณีแพทย์ รพ.ตำรวจ ตรวจร่างกายผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยใช้วิธีการให้ถอดเสื้อและเสื้อชั้นในออก อันเป็นการละเมิดสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

ส่วนคดี ที่ ตร. ถูกฟ้องละเมิดทางแพ่งและแพ้คดี จำนวน 14 คดี อาทิ คดีเมื่อปี 2555 สน.โชคชัยและสน.ดินแดง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 2,693,112.05 บาท พฤติการณ์และสาเหตุที่ต้องชดใช้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนำข้อมูลหมายจับลงระบบตามโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายทางธุรกิจ เนื่องจากไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ การพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ,

 

คดีเมื่อปี 2557 สภ.ปาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 6,228,708.21 บาท พฤติการณ์และสาเหตุที่ต้องชดใช้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทกันและได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงบุคคลภายนอกที่อยู่ในเหตุการณ์จนถึงแก่ความตายโดยไม่มีเหตุอันควร พฤติการณ์ถือเป้นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใชเงินคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายดังกล่าวตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นได้ถูกไล่ออกจากราชการแล้ว เนื่องจากต้องรับโทษในคดีอาญาฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา , คดีเมื่อปี 2559 สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 35,336.16 บาท กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำอาวุธปืนที่ยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาไปจำนำ จากพฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย จึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้เงินคืนเต็มจำนวนของความเสียหายดังกล่าว และได้ดำเนินการทั้งอายาและทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นแล้ว