ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน กำหนดให้รมว.ยธ.เป็นประธานกรรมการฯ-ให้ฐานความผิดเป็นคดีพิเศษ

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิ.ย.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาในประเด็นความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ ตามหมวด 2 คณะกรรมการ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Read More