สนช.รับหลักการร่างพรบ.ตำรวจศาลให้อำนาจร่วมจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีคดี-รักษาความสงบภายในศาล

สนช.รับหลักการร่างพรบ.ตำรวจศาลให้อำนาจร่วมจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีคดี-รักษาความสงบภายในศาล

ที่รัฐสภา วันที่ 10 ม.ค.2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ….โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้มีเจ้าพนักงานตำรวจศาล โดยมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินในบริเวณศาล ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินการได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นก็ได้ และเมื่อจับได้แล้ว ให้นำผู้ถูจับไปยังศาลโดยเร็ว

นอกจากนี้ เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกคำสั่งศาล ศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นผู้จัดการตามหมายจับ และหากศาลเห็นสมควร ศาลอาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้

ที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด

โดยที่ประชุมสนช. มีมติเสียงข้างมาก 154 ต่อ 1 คะแนน รับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 17 คน พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน