สปยธ.ยื่นกมธ.ฯขอให้แก้ไขพ.ร.บ.กฎอัยการศึก ป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

สปยธ.ยื่นกมธ.ฯขอให้แก้ไขพ.ร.บ.กฎอัยการศึก ป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

 

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่  25  มีนาคม 2564  พันตำรวจเอก วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร  เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)  ยื่นหนังสือถึงนายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม   และสิทธิมนุษยชน  สภาผู้แทนราษฎร   ขอให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเกินความจำเป็นตามสถานการณ์

โดยเนื้อหาหนังสือ ระบุว่า เนื่องจากสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ได้พิจารณาเห็นว่า พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457   ซึ่งใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน   มีบทบทบัญญัติหลายเรื่องที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง   ซึ่งตามมาตรา  2 บัญญัติให้รัฐมีอำนาจประกาศโดยพระบรมราชโองการใช้บังคับกับประชาชนเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกันภัยทั้งจากภายในและภายนอกราชอาณาจักร   รวมทั้งให้ผู้บังคับหน่วยทหารในป้อมและค่ายต่างๆ มีอำนาจประกาศใช้ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเมื่อเกิด  “สงคราม” หรือ “การจลาจล” ขึ้นตามมาตรา 5 นั้น

ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า  มีผู้บังคับหน่วยทหารบางหน่วยได้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “การจลาจล” ขึ้นในบางจังหวัดหรืออำเภอ  และใช้อำนาจฝ่ายทหารเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยแทนหน่วยงานพลเรือนปกติจนเหตุจลาจลดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว   แต่กลับไม่ได้มีการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าว  เนื่องจากตามมาตรา 5 บัญญัติให้กระทำโดยพระบรมราชโองการเท่านั้น

บทบัญญัติดังกล่าว  ได้ก่อให้เกิดปัญหาผู้บังคับหน่วยทหารที่ประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกประกาศของตนเองที่หมดความจำเป็นตามสถานการณ์นั้นได้เอง ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศได้รับความเดือดร้อน  ถูกละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างไม่เป็นธรรม ไม่สิ้นสุด รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติของชาติอย่างร้ายแรง   ทั้งๆ ที่ปัจจุบันก็ได้มี พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลประกาศใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดแก้ไขปัญหาดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องด้วยการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มิให้ถูกละเมิดโดยปราศจากเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนี้

มาตรา 5/1  ให้ยกเลิกความในมาตรา 5 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ให้ผู้บังคับหน่วยทหารที่ประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่รับผิดชอบออกประกาศยกเลิกทันทีที่สถานการณ์สงครามหรือเหตุจลาจลสิ้นสุดลงและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ”

มาตรา 18(เพิ่ม)  แม้จะได้มีการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ใดแล้วก็ตาม  ประชาชนทุกคนยังคงมีสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไป  ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ   โดยในชั้นต้น  ขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กองทัพบก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา  มาชี้แจงปัญหาการประกาศใช้และข้อขัดข้องในการประกาศยกเลิกในพื้นที่ที่หมดความจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว

ผลเป็นประการใด  ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบต่อไป