องค์กรต้านคอร์รัปชันฯค้านอสส.ตั้ง’เนตร-ปรเมศวร์’ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

องค์กรต้านคอร์รัปชันฯค้านอสส.ตั้ง’เนตร-ปรเมศวร์’ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯออกจดหมายเปิดผนึกคัดค้านแต่งตั้ง ‘เนตร นาคสุข – ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จี้อัยการสูงสุดทบทวน เหตุมีมลทินยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิด ชี้ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และกระทบศรัทธาประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึง    นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  อัยการสูงสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่อง การเสนอชื่อแต่งตั้งนายเนตร นาคสุข และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นอัยการอาวุโส และ ผู้ตรวจการอัยการ       โดยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกระบุดังนี้ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอชื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ และ อัยการอาวุโส โดยมีการเสนอชื่อแต่งตั้งให้นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส เเละ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ซึ่งเป็นตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง รวมอยู่ด้วยนั้น

 

การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสำนักงานอัยการซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของขบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะเป็นที่รวมของความเชื่อมั่นศรัทธา ดังนั้นกรณีการแต่งตั้งดังกล่าวจึงสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัยการทั้งสองท่านนั้นยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบความผิด จากกรณีที่ นายเนตร นาคสุข ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุด มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ส่วนกรณีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะปกป้องสังคม มิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองฯ อีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดยังมีพันธกิจข้อหนึ่งในการ “พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากร มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งพันธกิจเช่นนี้จะมีความหมาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ จำต้องพิสูจน์โดยการกระทำจริง นั่นรวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการอัยการ และ อัยการอาวุโส โดยยึดหลักการดังกล่าวด้วย

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชื่อว่าในการต่อสู้กับการทุจริตคดโกงชาติ เสาหลักของ ความยุติธรรมต้องมั่นคงไม่ด่างพร้อย ไม่มีจุดครหาที่เสื่อมเกียรติ ดังนั้น องค์กรฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทยจึงขอเรียกร้องให้ท่านอัยการสูงสุดได้ทบทวน และ ชี้แจงข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งดังกล่าว ว่าเหตุใดสำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นสถาบันที่ต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ จึงแต่งตั้ง บุคคลที่มีมลทินมัวหมองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ก่อนที่จะจบกระบวนการตรวจสอบหรือดำเนินคดีให้หมดสิ้นสงสัยของประชาชนเสียก่อน

 

โดยขอย้ำว่าหากการแต่งตั้งดังที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น นั่นคือการตัดสินใจที่ เหยียบย่ำความศรัทธาของคนไทยต่อระบบและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ หากเป็นเช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อเกียรติภูมิและความศักดิ์สิทธิ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างแน่นอน องค์กรฯ ยังมีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความยุติธรรม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้มีการทบทวนแก้ไข การแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้ประเทศได้ก้าวเดินต่ออย่างเป็นธรรมและยั่งยืน