สสส.จี้นายกฯปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอของ’มีชัย-วิชา’โดยเร่งด่วนทันที

สสส.จี้นายกฯปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอของ’มีชัย-วิชา’โดยเร่งด่วนทันที

 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( สสส.) โดยนายนิกร วีสเพ็ญ  ประธานกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ออกจดหมายเปิดผนึก ถึง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เรื่อง   การปฏิรูปตำรวจตามความต้องการของประชาชนโดยเร่งด่วนทันที

เนื้อหาจดหมายเปิดผนึกมีใจความว่า  จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามาจากการมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างฉ้อฉลของข้าราชการตำรวจและราชการบางส่วนเปิดให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายโดยมีผลประโยชน์ตอบแทน มีการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจได้ผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มอิทธิพล ให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลายรูปแบบอย่างโจ๋งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งในตัวเมืองและชนบทจนทำให้เกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจาย ไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวไปทั่วประเทศและเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาลตลอดจนสร้างภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เป็นการทำลายภาพพจน์ที่ดีของการสาธารณสุขไทยที่ทั่วโลกยกย่องชื่นชมมาตลอด ปี พ.ศ. 2563

ปัญหาดังกล่าวสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( สสส.) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ได้เคยชี้ให้เห็นสาเหตุดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด จึงเรียกร้องมายังท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เร่งปฏิรูปสถาบันตำรวจตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 258 (ง) ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องการปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอของภาคประชาชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ ถือเป็นการทำตามที่ท่านรับปากกับประชาชนในการประชุมสภามาแล้ว

บัดนี้ได้ล่วงเลยเวลามาเกือบ 4 ปี ในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ดูแลกำกับเรื่องนี้โดยตรง ที่ผ่านมาทำได้เพียงการตั้งกรรมการขึ้นมารับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเนื้อหาสาระของการปฏิรูปตำรวจครั้งแล้วครั้งเล่า  จึงเห็นว่าเป็นการยื้อเวลาที่นานเกินไปกับสิ่งที่สำคัญของประเทศที่ควรจะต้องรีบดำเนินการอย่างให้เสร็จตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด นอกจากนี้ก็ยังมีการชะลอการยื่นร่าง พ.ร.บ.เพื่อปฏิรูปตำรวจ พ.ศ…. ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชน เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….ที่มีนายมีชัย  ฤชุพันธ์ เป็นประธานกรรมการฯ และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวน พ.ศ…..รวมทั้งข้อเสนอของศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ จากการสรุปข้อเท็จจริงของคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่าท่านและกลไกรัฐที่เกี่ยวข้องต้องกล้าพอที่จะทลายอิทธิพลอำนาจเถื่อนของคนบางกลุ่มในวงการตำรวจเพื่อปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและระบบให้เป็นมาตรฐาน สากลเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนตามข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมที่รอคอยมาเป็นเวลาสี่ปีโดยถือเอาผลประ โยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นศูนย์กลาง

จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดดำเนินการปฏิรูปตำรวจด้วยความกล้าหาญอย่างเร่งด่วนและทันที

 

สมาคมสิทธิเสรีภาพ

สมาคมสิทธิเสรีภาพ