ผบ.ตร.ตั้งกก.สอบ’ผู้การระยอง-ชลบุรี’พร้อม5ตร.ปล่อยปละละเลยเอี่ยวบ่อนการพนัน

ผบ.ตร.ตั้งกก.สอบ’ผู้การระยอง-ชลบุรี’พร้อม5ตร.ปล่อยปละละเลยเอี่ยวบ่อนการพนัน

กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน ทำให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร. มีคำสั่ง ตร.ที่ 2/0564 ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงนตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 72 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงสั่งการ ดังนี้

1.พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการ ศปก.ตร.มอบหมาย

2.พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผบช.ภ.2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

นอจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งตร.ที่ 3/2564  ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานจเรตำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 218/2536 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโคโควิด 19 (COVD 19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

2.พล.ต.ต.ประการ ประจง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

3.พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

4.พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กมขุนทด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

5.พ.ต.ท.ณัฐกร มงคลมหา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางละมุง

6.พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

7.พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สารวัตป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVD-19) จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่ชาติ ที่ 234 /2558 ลงวันที่ 27 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงวันที่ 26 ธ.ค.2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1 (ขนส่งเก่า) ตำบลประตู อำเภอมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ8) เป็นประธานกรรมการ

2.พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

3.พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

4.พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

5.พ.ต.อ.ปิยะ ด้วงพิบูลย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

6.พ.ต.ท.ไพโรจน์ เรืองทิพย์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

7.พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว