นายกฯคลอดระเบียบขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งเด่วน

นายกฯคลอดระเบียบขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งเด่วน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2563 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 204 ง และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ก.ย.แล้ว

ทั้งนี้เนื้อหาของระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งได้ระบุว่า โดยที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้กำหนดข้อเสนอในการมีหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎเพื่อรองรับการดำเนินการเป็นจำนวนมาก และอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน สมควรกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปฏิรูปกฎหมาย

ปฏิรูปกฎหมาย

ปฏิรูปกฎหมาย

ปฏิรูปกฎหมาย