วัดใจ’ลุงตู่’!ปฏิรูปตำรวจคืบ ร่างกฎหมายเสร็จแล้ว วัดใจนายกฯมี 4 ทางเลือก ส่งรัฐสภาทันที หรือ ซื้อเวลาต่อปรับแก้วนไปอีกรอบ

วัดใจ’ลุงตู่’!ปฏิรูปตำรวจคืบ ร่างกฎหมายเสร็จแล้ว วัดใจนายกฯมี 4 ทางเลือก ส่งรัฐสภาทันที หรือ ซื้อเวลาต่อปรับแก้วนไปอีกรอบ

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)อภิปราย รายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เกี่ยวกับความคืบหน้าประเด็นการปฏิรูปตำรวจ  โดยก่อนอภิปรายได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หัวข้อ” 4 ทางเลือกของนายกรัฐมนตรี “ มีเนื้อหาดังนี้

สารัตถะหลักของการใช้เวลาที่ได้รับจัดสรรมา 10 นาที อภิปรายประเด็นปฏิรูปตำรวจในวุฒิสภาใกล้เที่ยงวันนี้

 

ประมาณก่อนวันที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ (1) แจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. … และ (2) จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเกี่ยวกับต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ 3 ปีแรก และอัตรากำลังที่จะต้องใช้ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “เห็นชอบในหลักการ” ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ พร้อมแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 3 แผ่น แต่มี “ข้อสังเกต” ในเชิงยังไม่เห็นด้วยมารวม 12 แผ่น โดยเฉพาะข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ว่าไม่สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง. (2)

 

4 ทางเลือกของนายกรัฐมนตรี ทั้งในฐานะผู้นำของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียงลำดับจากที่ควรเลือกมากที่สุดไล่เรียงไปจนถึงน้อยที่สุดที่ไม่ควรเป็นทางเลือกเลย

 

  1. ส่งร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาพ.ศ. …. ทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ในฐานะร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270

 

  1. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 4 ขึ้นทำหน้าที่พิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับอีกครั้ง

 

  1. ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการเพื่อปรับแก้แล้วส่งกลับคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

 

 

  1. ชะลอการตัดสินใจออกไปก่อน

 

เลือกทางใด ด้วยเหตุผลใด ควรต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนและวุฒิสภาที่มีหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้ชัดเจนด้วยครับ