เปิดเนื้อหา9ข้อร่างพรบ.ปฏิรูปตำรวจ’ฉบับแปลงสาร’

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….   ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาต่อไป

Read More