ซื้อเวลาไปเรื่อย!ครม.มีมติตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งเพิ่มเติมรวม 13 คณะ 185 คน  

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)   มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จำนวน 13 คณะ ดังนี้

Read More