‘ส่วยอบายมุข’ สร้างทุกข์ให้ประชาชน เพื่อ ‘บำรุงสุขตำรวจชั้นนายพล’

การเลือกตั้งนายก อบจ.ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศที่ผู้คนให้ความสนใจกันมาก เนื่องจากสังคมไทยว่างเว้นจากความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนไม่มีสิทธิเลือกแม้กระทั่ง ผู้นำท้องถิ่น ที่ตนอยู่อาศัยในทุกระดับให้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเหมือนอารยประเทศทั่วโลกมา กว่าเจ็ดปี!

Read More