พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ นำมาบังคับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้!     

      สังคมไทยในปัจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ แม้กระทั่ง “ความยุติธรรม” ระหว่างคนรวยกับคนจน รวมทั้งผู้คนที่เป็น ฝ่ายไร้อำนาจรัฐ อย่างมากนั้น

Read More