สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สปยธ.)

         Institute for Justice Reform (IJR)

          เป็นที่ยอมรับกันดีว่า   ประชาชนคนไทยแม้กระทั่งชาวต่างชาติในปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในรูปแบบต่างๆ กันอย่างแสนสาหัส  โดยเฉพาะยิ่งปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น คือตำรวจและระบบงานสอบสวน  ที่ถูกผูกขาดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขาดการตรวจสอบจากภายนอกระหว่างสอบสวนอย่างสิ้นเชิง  ไม่ว่าจะโดยพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอผู้รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งพนักงานอัยการผู้มีหน้าที่นำพยานหลักฐานไปฟ้องคดีต่อศาล

จุดอ่อนของตำรวจและระบบงานสอบสวนประเทศดังกล่าว ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาพล้าหลังต่างไปจากประเทศที่เจริญทั่วโลกที่ไม่มีใครจัดตำรวจเป็นองค์กรให้มีชั้นยศแบบทหาร หรือการถูกจัดเป็นเหล่าทัพแบบประเทศไทย  นอกจากนั้น การสอบสวนคดีสำคัญหรือคดีที่มีปัญหาล้วนถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยพนักงานอัยการด้วยกันทั้งสิ้น

จุดอ่อนดังกล่าวได้นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการทุจริตหรือฉ้อฉลในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น การไม่รับคำร้องทุกข์ดำเนินการสอบสวนคดีที่ประชาชนผู้ยากจนเป็นผู้เสียหาย   การแจ้งข้อหาโดยปราศจากพยานหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจน  นำไปสู่ความผิดพลาดของพนักงานอัยการในการสั่งคดีฟ้องผู้บริสุทธิ์ หรือแม้กระทั่งการพิจารณาของศาลในการพิพากษาลงโทษจำเลยโดยอาศัยพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนเป็นสำคัญ

ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ของปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอยู่ว่าตนเองตกเป็น “แพะ”  ถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งอัยการสั่งฟ้องคดีหรือศาลมีคำพิพากษาลงโทษโดยที่ตนไม่ได้กระทำผิดกันมากมายตลอดเวลา

ปรากฏการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเหล่านี้โดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือปฏิรูปจากผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด  ได้ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมอาญาของชาติไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างร้ายแรงยิ่งในปัจจุบัน  และเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้จะดำเนินการ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”  เป็นวาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการหลังทำ รัฐประหารเมื่อวันที่  22พ.ค. 2561

เริ่มด้วยการจัดตั้ง  “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” (สปช.)  ซึ่งมีตัวแทนจากประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางปฏิรูป   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  ไปจนกระทั่ง  “คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ” ชุดที่มีนายมีชัย  ฤชุพันธุ์  เป็นประธาน  รวมไปถึง  “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม”  ชุดที่นายอัชพร  จารุจินดา  เป็นประธานฯ

แต่จนกระทั่งบัดนี้  เวลาได้ผ่านมาเกือบห้าปี  มีการจัดทำเอกสารรายงานการพิจารณาต่างๆมากมาย    แต่ประชาชนก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด  ปัญหาตำรวจผู้ใหญ่รับส่วยสินบนหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีแหล่งอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันและสถานบันเทิงผิดกฎหมาย ก็ยังคงปรากฎอยู่มากมาย     ส่วนตำรวจผู้น้อยก็ร่วมกันจับประชาชนด้วยข้อหาต่างๆนำตัวไปต่อรองไปรีดเอาทรัพย์   ปัญหาพนักงานสอบสวนไม่รับคำร้องทุกข์ดำเนินการสอบสวน หรือเรียกรับสินบนเพื่อล้มคดี  หรือการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนตามกฎหมายยังคงเกิดขึ้นมากมาย

กลุ่มนักวิชาการและประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองจึงเห็นว่า  ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ล้าหลังดังกล่าว   คนไทยทุกคนคงจะนิ่งเฉยรอให้ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้หรือชุดใดแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการปฏิรูปตามลำพังไม่ได้อีกต่อไป    แม้ในอนาคตจะมีผู้นำรัฐบาลบางคนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูป   แต่ก็จำเป็นต้องได้รับการหนุนช่วยจากเครือข่ายประชาชนในการชี้ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปที่ถูกต้อง  รวมทั้งเสริมพลังให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากกระบวนการยุติธรรมที่ล้าหลังนี้

เป็นที่มาของการร่วมกันจัดตั้ง  “สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” (สปยธ.)   หรือ Institute of Justice Reform (IJR) ขึ้น  เป็นองค์กรภาคประชาชนในการให้ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติแก่ประชาชนผู้มีศักยภาพและตื่นรู้ และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำประชาชนผู้ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบที่ต้องการความช่วยเหลือตามความสามารถที่กระทำได้

นอกจากนั้น  ก็จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานกับองค์กรเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ต่อสู้รณรงค์ปัญหารายประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากระบบงานรักษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศที่ล้าหลังดังกล่าว  รวมพลังช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลไม่ว่าชุดปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะมาจากการเลือกตั้ง เร่งปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมของชาติให้มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และทำให้เป็นที่เชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสร้างหลักนิติรัฐ นิติธรรม ฐานรากสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด